Last update : 2017-01-09
 

Gene

Symbol Pc2
Synonym
Name Purple/red culm/straw/stem
Local 7DS[3599]
Linkage
Origin
Tester Ilichevka,Mironovskaya 808,Novosibirskaya 67,Pirotriks 28,Saratovskaya 210,Strela,Ukrainka[3599]