Locality MDA
Name Moldova
Region Yugo-Vostochnaya Evropa
Province Lesostepnaya Ukrainskaya
Code 5-1
Moist moist
Heat mean