Locality UKR:Zaporozhe
Name Ukraine
Region Donetsko-Pridneprovsk
Province Stepnaya Ukrainskaya
Code 6-1
Moist dry
Heat above