Locality URY
Name Uruguay
Region Yug YUzhnoi Ameriki
Province
Code SSA
Moist dry
Heat above