Locality UZB
Name Uzbekistan
Region Tsentralnaya Aziya
Province Subtropicheskaya predgorno-polupustynnaya Sredneaziat
Code 12-1
Moist dry
Heat above