Locality YUG
Name Yugoslavia
Region Yugo-Vostochnaya Evropa
Province
Code SEE
Moist moist
Heat above